Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites en diensten van KZLWC vzw, (hierna “wij” of “ons” genoemd).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze websites. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag tot aansluiting doet, wanneer u een informatieaanvraag per mail doet, …

Opslag van gegevens

De gegevens die worden verzameld worden bewaard en verwerkt in ons computersysteem en op papier.

Gegevens die wij verzamelen

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, geboortedatum, kledingmaat, email, telefoonnummer
Professionele gegevens: Naam en adresgegevens bedrijf, BTW nummer, email

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om contracten, uitnodigingen, publiciteit en mails te maken.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

  • Aansluiting nieuwe leden
  • Organisatie evenementen
  • Informatieaanvraag
  • Publiciteit
  • Maken van facturen

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden enkel doorgegeven aan Cycling Vlaanderen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen

U kan altijd een klacht indienen via de gegevens onderaan dit document maar u beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

KZLWC vzw
bestuur.kzlwc@gmail.com
0473/26.02.63